Heerhugowaard | 06-18246644

Algemene voorwaarden


Voordat een traject van Huppekeet kan starten vraag ik u akkoord te gaan met de voorwaarden waarmee Huppekeet werkt. Hiervoor is het van belang dat u op de hoogte bent van de volgende voorwaarden:


 • Opdrachtgever geeft door voortzetting van het contact na eerste kennismaking aan deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en te aanvaarden.
 • Wijzigingen op deze voorwaarden op verzoek van opdrachtgever/cliënt zijn slechts van toepassing als deze schriftelijk en door beide partijen ondertekend zijn vastgelegd.
 • De cliënt is te allen tijde, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Huppekeet is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de opdrachtgever/cliënt of derden door het contact zou zijn veroorzaakt.
 • De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en wordt met de uiterste zorg en discretie behandeld. Huppekeet heeft geheimhoudingsplicht, waardoor derden niet zonder nadrukkelijke toestemming van de cliënt op de hoogte gesteld kunnen worden van wat er tijdens het contact wordt besproken. Huppekeet houdt zich aan de nieuwe privacy regelgeving VAG, met daarbij behorende plichten van Huppekeet en rechten van de opdrachtgever.
 • Huppekeet is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.
 • Huppekeet zal in geval van grote zorgen verplicht melding te maken in de verwijsindex.
 • De opdrachtgever heeft recht op inzage en/of een kopie van zijn/haar dossier, dit met uitzondering van de persoonlijke (werk)aantekeningen van de behandelaar.
 • Huppekeet is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid in de gegevens die door of namens opdrachtgever verstrekt.
 • Huppekeet acht zich gebonden aan de ethische regels van het beroepshandelen. Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat de behandelaar bij alle activiteiten, vallende binnen zijn beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en/of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert.
 • Klachten over de kwaliteit van het handelen van Huppekeet dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, na betreffende contactmoment gemeld te worden.
 • Betaling geschied binnen 30 dagen na declaratiedatum op rekeningnummer NL55KNAB0257291997 Huppekeet onder vermelding van factuurnummer
 • Voor het verzenden van aanmaning(herinnering) na 30 dagen betalingstermijn per keer een bedrag van 10 euro in rekening gebracht.
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd via de telefoon 06-18246644 of inspreken van voicemail. Bij niet tijdig afzeggen wordt 100% van het gesprekstarief in rekening gebracht.
 • Alle geschillen die tussen Huppekeet en de opdrachtgever/cliënt kunnen opkomen en niet beschreven zijn in deze voorwaarden, zullen in de eerste plaats in goed overleg - al dan niet met behulp van mediation - worden opgelost. Indien geen overeenkomst kan worden bereikt, wordt het geschil onderworpen aan het oordeel van het Nederlands Recht.
 • Ouders zijn tijdens sessie van hun zoon of dochter altijd bereikbaar.
 • Huppekeet werkt resultaat en oplossingsgericht. Huppekeet kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor resultaat of oplossing. Dit mede doordat het een proces is wat in gang is en resultaat of oplossing mogelijk later waarneembaar is.
 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het traject, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Huppekeet kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 • Huppekeet heeft het recht de overeengekomen advisering en begeleiding op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: alle van buitenkomende oorzaken,