Heerhugowaard | 06-18246644

Huppekeet is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

SKJ registreert alle HBO+ jeugdprofessionals in Nederland en zien erop toe dat dienstverlening voldoet aan geldende kwaliteitseisen.

Professionals met SKJ registratie staan garant voor kwaliteit van dienstverlening aan kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers.


Alle kinderen,jongeren en elke volwassenen(ouders/verzorgers) die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp en heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon en is voor iedereen gratis.

Wat kan AKJ voor u betekenen?

Soms kan het gebeuren dat hulp niet helemaal gat zoals u had verwacht. Als het niet lukt om eruit te omen met de hulpverlener van Huppekeet, dan kunt u contact opnemen met AKJ vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen zijn er oom jou, om u te begeleiden en ondersteunen. Vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, kan informatie en advies geven bij het oplossen van het probleem of klacht. Als u besluit om officiële klacht in te dienen kan vertrouwenspersoon ondersteunen bij het opstellen van klachtenbrief en meegaan naar klachtencommissie.

Kerntaken en Kernwaarden AKJ

Informatie en advies, ondersteuning, voorlichting en signalering.

Onafhankelijkheid,stem geven, zonder oordeel, motiverend, vastberaden en verbindend.


Zo is AKJ bereikbaar
088 555 1000
info@akj.nl
Chat is open van maandag t/m donderdag van 16:00-20:00 uur

vrijdag van 15:00-17:00 uur.Huppekeet blijft op de hoogte van de nieuwe ontwikkeling vanuit het NJI en is aantal maal per jaar aanwezig voor implementatie.

Het NJI werkt aan het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeder. NJI is kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Dat is de bijdrage van NJI aan een veiliger, gezonder en kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

NJI baseert op ervaringskennis van jeugd en opvoeders, praktijkkennis van professionals en wetenschappelijke kennis. Nationaal en internationaal.

Deze kennis wordt gedeeld met professionals, bestuurders, beleidsmakers en jongeren/opvoeders.

Huppekeet werkt volgens de 14 Richtlijnen vanuit NJI.Wat is de verwijsindex?

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals.

Denk aan de leraren op school, de huisartsof een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze

professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen.

In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij het signalen van dit soort geweld.

Huppekeet hanteerd bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling de 5 stappen van de Meldcode;

1 In kaart brengen van de signalen

2 collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het meldpunt Veilig Thuis

3 gesprek met client en/of ouders

4 wegen van het geweld of de kindermishandeling

5 beslissen; hulp organiseren of melden